ПОЛЕМИЧЕН ФОРУМ "МАРКС И МАРКСИЗМЪТ - PRO ET CONTRA"

В чест на 200 - годишния юбилей от рождението на Карл Маркс (1818 - 1883)  на 17 май 2018 г., 10.30 - 16.30, в зала 1412 се проведе Полемичен форум на тема "Маркс и марксизмът - pro et contra".

Във форума взеха участие философи от три университета - Югозападния, Софийския и Пловдивския. Форумът беше организиран от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи (ЦИРПФИ) и е част от дейностите на проект, съвместно финансиран от ЮЗУ "Неофит Рилски" и ЦИРПФИ. Научното събитие беше открито от заместник-ректора на ЮЗУ проф. Г.Апостолов и декана на Философския факултет проф. Б. Манов.

Дискусиите се фокусираха около значението на Марксовото наследство и неговото актуално звучене в условията на Двадесет и първи век, етическите аспекти на марксисткото учение, либералната оценка на Марксовите идеи, битката за автентичността на марксизма след Маркс; два доклада и съответно дискусиите върху тях бяха изцяло посветени на "Капиталът" на Маркс. 

 

POLEMIC FORUM ‘MARX AND MARXISM – PRO ET CONTRA’

To commemorate the 200th Anniversary of the birth of Karl Marx (1818 - 1883) The Center for Investigation and Dissemination of Political and Philosophical Ideas (CIIPPI) conducted a Polemic Forum under the title of ‘MARX AND MARXISM – Pro et Contra’.

The Forum was held on the 17th of May 2018 in Hall 1412 in Building One of the South-West University ‘Neofit Rilski’, Blagoevgrad. Philosophers from three universities – the Sofia University, the Plovdiv University and the South-West University – took part in the event. The Forum was held as one of the activities of a project financed by both the CIIPPI and the South-West University. It was opened by the Deputy-Rector Prof. Apostolov and the Dean of the Philosophical Faculty Prof. Manov.

The discussions were centered around the issues of Karl Marx’s legacy and its significance for the Twenty first Century. Two presentations were focused exclusively on Marx’s Capital.