ДОКТОРАНТ РУМЯНА ПОПОВА
PHD CANDIDATE RUMYANA POPOVA

КАТЕДРА "ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" ГР. БЛАГОЕВГРАД

На 27 февруари от 15.00 ч. в зала 1342, се проведе поредната сесия на научния семинар на катедрата. Доклад на тема „Съвременният национализъм в ЕС" изнесе докторант Румяна Попова.

DEPARTMENT "PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE"

FACULTY OF PHILOSOPHY

SWU "NEOFIT RILSKI" - BLAGOEVGRAD

On the 27-th of February at 3:00 p.m.,  in Hall 1342, was been the next session of the permanent scientific seminar of the Department.

Report made a PhD Candidate Rumyana Popova of topic: "The modern nationalism in the EU".