ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ НА ПРОФ. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ И Д-Р НИНА МИРЕВА

 ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ

НА

ПРОФ. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ И Д-Р НИНА МИРЕВА

В рамките на научния семинар на катедра "Философски и политически науки" на 28 ноември 2016 г. в зала 1342 от 9.30 ч.  бяха представени: докладът на проф. д.н. Лазар Копринаров на тема "Болката като екзистенциално събитие" и докладът на гл. ас. д-р Нина Мирева на тема "Случаят Шейлок: справедливостта над правото или правото на справедливостта".

PUBLIC LECTURES

BY

PROF. LAZAR KOPRINAROV AND DR. NINA MIREVA

Within the scientific seminar of the Department "Philosophy and Political Science" on 28th of November, 2016 in hall 1342 at 9.30 pm. have been present: the report of Prof. Lazar Koprinarov, D.Sc. of topic "Pain as an existential event" and the report of Asst. Prof. Nina Mireva, PhD. of topic „Shylock's case: the justice over the right or the right to justice."

  • ГЛ. АС. Д-Р НИНА МИРЕВА ASST. PROF. NINA MIREVA

  • ГЛ. АС. Д-Р НИНА МИРЕВА ASST. PROF. NINA MIREVA ПРОФ. Д-Р БОРИС МАНОВ PROF. BORIS MANOV, PhD

  • ПРОФ. Д.Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ PROF. LAZAR KOPRINAROV, D.SC.