ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ

И

ПОСТОЯННИЯТ НАУЧЕН СЕМИНАР НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

имаха удоволствието да ви поканят

на лекцията на:

доц. д-р Борис Манов

на тема:

„Политическият проект на Лайбниц“.

Лекцията се състоя на 8 ноември 2016 г., от 11 30 до 13 30 ч. ч. в зала 412 ,

Югозападен университет „Неофит Рилски“

THE CENTRE FOR RESEARCH AND THE DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS

AND

THE PERMANENT SCIENTIFIC SEMINAR OF DEPARTMENT OF “PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE

hed the pleasure to invite you

for a lecture of:

Asso. Prof. Boris Manov, PhD.

of topic:

"The political project of Leibniz"

The lecture was held on 8th of November (Tuesday), 2016, at 11 30 am to 13 30 pm, in Hall 412,

South –West University "Neofit Rilski"

 

http://www.swu.bg/events/08-11-2016-boris-manov.aspx?lang=bg

http://www.swu.bg/events/08-11-2016-boris-manov.aspx