ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ

ПОСТОЯННИЯТ НАУЧЕН СЕМИНАР НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" И „КЛУБЪТ НА МЛАДИЯ ПОЛИТОЛОГ“

имат удоволствието да ви поканят

на лекцията на:

доц. д-р Камен Лозев

на тема:

„Универсалният език (Characteristica universalis) на Лайбниц - утопия и реалност“.

Лекцията ще се състои на 18 октомври 2016 г. от 10 30ч. в зала 210А ,

Югозападен университет „Неофит Рилски“

THE CENTRE FOR RESEARCH AND THE

DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS

THE PERMANENT SCIENTIFIC SEMINAR OF DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCEAND "THE CLUB OF A YOUNG POLITICIAN"

have the pleasure to invite you

for a lecture of:

Asso. Prof. Kamen Lozev, PhD.

of topic:

" The universal language (Characteristica universalis) of Leibniz - Utopia and Reality "

The lecture will be held on  18th of October (Tuesday), 2016, at 10 30 am. in Hall210А,  of South –West University "Neofit Rilski"