„МИГРАЦИОННИТЕ ВЪЛНИ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ”

Уважаеми колеги,

Катедра „Философски и политически науки”, Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград, има удоволствието да Ви покани на конференция на тема:

„МИГРАЦИОННИТЕ ВЪЛНИ –

МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ”

Конференцията ще се състои на 11 ноември (петък) 2016 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград.

Заявки за участие с тема на доклада се приемат до 10 октомври 2016 г. на електронен адрес pepun@abv.bg.

Заявката включва още: име и фамилия; научна степен и звание; месторабота; телефон и имейл за контакт.

Пълен текст на доклада – до 10 стр., Times New Roman, размер 12, Single. Под заглавието – име и фамилия, месторабота. Резюме – на български и английски език.

Програмата на конференцията ще получите до 5 ноември 2016 г.

Доц. д-р Петя Пачкова, Председателка на Организационния комитет на конференцията

Dear colleagues,

Department "Philosophy and Political Science", Faculty of Philosophy of SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, is pleased to invite you to the conference:

THE MIGRATION WAVES -

PAST, PRESENT AND FUTURE

The conference will be held on 11th November (Friday), 2016, in SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad.

Applications form for participation with a theme of the report will be accepted till 10th October, 2016, to e-mail address: pepun@abv.bg.

The application form includes: name and surname; place of work; phone and e-mail address.

Full text of the report - 10 p., Times New Roman, size 12, Single. Under the heading - name and surname, place of work. Summary - in Bulgarian and English.

The conference program you will get up to 5th November, 2016.

Assoc. Prof. Petya Pachkova, PhD., Chairwoman of the Organizing Committee of the conference