МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА ИСТОРИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА МИСЪЛ

ДОЦ. Д-Р БОРИС МАНОВ
ДЕКАН НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА "ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ",
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД

ASSOC. PROF.BORIS MANOV, PhD.
DEAN OF THE FACULTY OF PHILOSOPHY,
HEAD OF DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE,
SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” - BLAGOEVGRAD

На 15 февруари (понеделник), 2016 г. от 10 ч. в зала 412. се състоя поредното заседание на академичния семинар на катедра „Философски и политически науки". Доклад на тема „Методологически проблеми на изследванията в областта на историята на политическата мисъл" изнесе доц. д-р Борис Манов.

http://www.swu.bg/events/15-02-2015-methodological-problems.aspx

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE RESEARCH IN THE AREA OF THE HISTORY OF POLITICAL THOUGHT

On 15th February (Monday), 2016, at 10.00 am. in Hall 412, was held another meeting of the academic seminar of the Department of "Philosophy and Political Science."

Assoc. Prof. Boris Manov, PhD. made a report of theme: "METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE RESEARCH IN THE AREA OF THE HISTORY OF POLITICAL THOUGHT”.

http://www.swu.bg/events/15-02-2015-methodological-problems.aspx?lang=en