ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ
PRESENTATION OF BOOKS

Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи и катедрата по „Философски и политически науки” във Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилдси“, имаха удоволствието да ви поканят на представянето на книгите:

БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА /Демокрация н гражданско общество – съпричастност и конфликтност/

АВТОР: ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ПАЧКОВА

***

ПАРАДИГМИ И ДОКТРИНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПОЛИТОЛОГИЧНАТА ИСТОРИОГРАФИЯ

АВТОР: ДОЦ. Д-Р БОРИС МАНОВ

***

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА. ПОПЕРИАНСКИ ЛЕКЦИИ

АВТОР: ДОЦ. Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ

С участието на: проф. д, н, Трендафил Митев, УНСС; проф. д, н. Георги Найденов, УНСС и Г-н Стоян Авджиев - представител на издателство „Изток-Запад“. Модератор бе проф. д. н. Лазар Копринаров. Представянето на книгите  се проведе на 26 ноември 2015 г. от 09.30 до 11.00 ч. в заседателната зала на ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

THE CENTRE FOR RESEARCH AND THE DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS AND THE DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE IN THE FACULTY OF PHILOSOPHY OF SOUTH –WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI", HAVE BEEN THE PLEASURE TO INVITE YOU TO THE PRESENTATION OF THE BOOKS:

THE STRUGGLES OF THE BULGARIANS AT TIME OF THE TRANSITION /DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY - SYMPATHY AND CONFLICT - AUTHOR: ASSOC. PROF. PETYA PACHKOVA, PhD.

***

PARADIGMS AND DOCTRINES OF EUROPEAN POLITICAL THOUGHT / THEORY AND HISTORY OF POLITICAL HISTORIOGRAPHY - AUTHOR: ASSOC. PROF. BORIS MANOV, PhD.

***

THE PHILOSOPHY OF SCIENCE - POPPERIAN LECTURES - AUTHOR: ASSOC. PROF. KAMEN LOZEV, PhD.

WITH THE PARTICIPATION OF: PROF.TRENDAFIL MITEV, DSc., UNWE; PROF. GEORGI NAIDENOV, DSc., UNWE AND MR. STOYAN AVDJIEVI - REPRESENTATIVE OF PUBLISHING HOUSE "EAST-WEST". MODERATOR: PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSc.

Повече фотографии от форума можете да видите на този линк:

More photographs of the forum you can see at this link:

<http://www.centrerdppi.com/422815914>

РЕЗЮМЕТА НА КНИГИТЕ:

БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА /Демокрация н гражданско общество – съпричастност и конфликтност/

АВТОР: ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ПАЧКОВА
THE STRUGGLES OF THE BULGARIANS AT TIME OF THE TRANSITION /DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY - SYMPATHY AND CONFLICT/

AUTHOR: ASSOC. PROF. PETYA PACHKOVA, PhD.

The situation in Bulgaria is typical of the countries with

БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА /Демокрация н гражданско общество – съпричастност и конфликтност/

АВТОР: ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ПАЧКОВА

Ситуацията в България е типична за страните с демократичен политически режим. Състои се от противоречиви сигнали към обществото от страна на управляващите обществото прослойки. От една страна, се пледира за развитие на гражданското общество, за формиране на активно гражданско съзнание у представителите на нацията, на желание и умение да се борят за различни каузи. Гражданските субекти и гражданското общество се митологизират. От друга страна, чрез най-различни механизми всъщност се формира пасивност у хората, идеализиращо мислене, неспособност за изготвяне на адекватна и ефективна стратегия и тактика за борба за разрешаване на обществени и лични проблеми. Налице са явления, процеси и тенденции, които доказват сложните взаимоотношения между демократичния политически режим и развитието на гражданската активност – тяхната относителна съпричастност и значителна степен на конфликтност.

Университетско издателство „Неофит Рилски", 412 стр. Благоевград 2015 г.

THE STRUGGLES OF THE BULGARIANS AT TIME OF THE TRANSITION /DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY - SYMPATHY AND CONFLICT/

AUTHOR: ASSOC. PROF. PETYA PACHKOVA, PhD.

The situation in Bulgaria is typical of the countries with a democratic political regime. It consists of contradictory signals to the society by the ruling social strata. On the one hand, to plead for development of the civil society, for the formation of active citizenship among the representatives of the nation, of the desire and ability to fight for various causes. The civil actors and the civil society are being mythologized. On the other hand, what actually happens is this - through various mechanisms passivity is formed in the people, together with inadequate thinking, inability to prepare appropriate and effective strategies and tactics to fight and resolve    social and personal problems.  There are phenomena, processes and trends which demonstrate the complex relationship between a democratic political regime and the development of the civil activity - their relative sympathy and a significant degree of conflict.

University Publishing House "Neofit Rilski", 412 p. Blagoevgrad 2015

http://www.simplesite.com/builder/pages/preview3.aspx

ПАРАДИГМИ И ДОКТРИНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПОЛИТОЛОГИЧНАТА ИСТОРИОГРАФИЯ

АВТОР: ДОЦ. Д-Р БОРИС МАНОВ
PARADIGMS AND DOCTRINES OF EUROPEAN POLITICAL THOUGHT / THEORY AND HISTORY OF POLITICAL HISTORIOGRAPHY

AUTHOR: ASSOC. PROF.BORIS MANOV, PhD.

ПАРАДИГМИ И ДОКТРИНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПОЛИТОЛОГИЧНАТА ИСТОРИОГРАФИЯ

АВТОР: ДОЦ. Д-Р БОРИС МАНОВ

В монографията се осъществява оригинално и креативно изследване на проблемите на теорията и историята на политическата историография.  В първата част се обосновават и очертават теоретичните параметри на парадигмално-доктриналния подход в историко-политологичното познание, а във втората се експлицира методологичната действеност на този подход при анализа на историята на европейската политическа мисъл от античността до наши дни. Книгата е предназначена за преподаватели, научни работници, докторанти и студенти от областите на политическото, философското, социологическото, културологическото, историческото познание, както и за всички читатели интересуващи се от историята на социално-политическата и философската мисъл.

Университетско издателство „Неофит Рилски", 358 стр. Благоевград 2014 г.

PARADIGMS AND DOCTRINES OF EUROPEAN POLITICAL THOUGHT / THEORY AND HISTORY OF POLITICAL HISTORIOGRAPHY

AUTHOR: ASSOC. PROF.BORIS MANOV, PhD.

The monograph presents an original and creative study of the problems of the theory and the history of political historiography. In the first part an outline and elaboration of the paradigmatic-doctrinal method in the historical-political field of knowledge is presented while in the second part the methodological efficiency of this method is revealed in the analysis of the  history of the European political thought from Antiquity to the present day.

University Publishing House "Neofit Rilski", 358 p. Blagoevgrad 2014

http://www.simplesite.com/builder/pages/preview3.aspx

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА. ПОПЕРИАНСКИ ЛЕКЦИИ
АВТОР: ДОЦ. Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ
THE PHILOSOPHY OF SCIENCE - POPPERIAN LECTURES
AUTHOR: ASSOC. PROF. KAMEN LOZEV, PhD.

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА. ПОПЕРИАНСКИ ЛЕКЦИИ

АВТОР: ДОЦ. Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ

Основният замисъл на няколкото лекции по философия на науката, събрани в една книга, е да откроят специфичните приноси на Карл Попър, бащата на критическия рационализъм, към това поле на философски изследвания. Разгледани са теми като демаркационния проблем, научният метод и научната теория, динамиката на научното развитие. Особен акцент е поставен върху темата за ценностните и етическите проблеми на науката и идеята на Вебер за свободна-от-ценности наука. Лекциите разкриват съдържанието си в исторически аспект, което позволява заедно с възгледите на Попър да се изложат и възгледите на негови последователи като Лакатош например, но също и на негови опоненти и критици от рода на Кун, Файерабенд и Куайн. Книгата е предназначена главно за студенти, но също и за всички, които се интересуват от проблемите на философията на науката.

Издателство „Изток-Запад“,София 2015 г

THE PHILOSOPHY OF SCIENCE -  POPPERIAN LECTURES

AUTHOR: ASSOC. PROF. KAMEN LOZEV, PhD.

The main thrust of the several lectures on the philosophy of science, collected in a book, is to highlight the specific contributions of Karl Popper - the father of Critical rationalism - to this field of philosophical research.The topics discussed concern the Demarcation problem, the Scientific method and Scientific theory, the dynamics of scientific development. Particular emphasis is placed on the subject related to the values and the ethical issues of science involving Weber's idea of value-free science. The content of the lectures is revealed in a historical context, allowing, together with Popper’s views, to present the views of his followers like Lakatos, but also of his opponents and critics like Kuhn, Feyerabend and Quine.

Publishing house "East-West", Sofia 2015

http://www.simplesite.com/builder/pages/preview3.aspx