РЕЛИГИЯ И ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ

ДОЦ. Д-Р ЛЕТЯ ПАЧКОВА
ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ - БЛАГОЕВГРАД

ASSOC. PROF. PETYA PACHKOVA, PhD.
VICE DEAN OF THE FACULTY OF PHILOSOPHY,
SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” - BLAGOEVGRAD

На 30 ноември 2015 г. от 14.30 ч. се състоя поредното заседание на академичния семинар на катедра "Философски и политически науки".

Доклад бе на тема:

РЕЛИГИЯ И ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ"

ще изнесе

доц. д-р Петя Пачкова

На вниманието на публиката бяха поставени следните въпроси:

1. Има ли общочовешки ценности и, ако "ДА", кои са те?

2. Какво е отношението на различните видове религии (в това число на християнската), към тези ценности - доколко ги стимулират или дестимулират?

,http://www.swu.bg/events/30-11-2015-religion-and-human-values.aspx>

RELIGION AND HUMAN VALUES

On 30th November, 2015, at 14.30 pm. was held another meeting of the academic seminar of the Department of "Philosophy and Political Science."

Assoc. Prof. Petya Pachkova, PhD.  made a report of theme: "RELIGION AND HUMAN VALUES".

To the attention of the audience was answering the following questions:

1.Are there unial values and, if  ‘YES”, what are they?

2. What is the ratio of different types of religions (including the Christian), about  these values - whether theym stimulate or destimulate?

<http://www.swu.bg/events/30-11-2015-religion-and-human-values.aspx?lang=en>

  • ДОЦ. Д-Р ЛЕТЯ ПАЧКОВА ASSOC. PROF. PETYA PACHKOVA, PhD.

  • ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSc. ДОЦ. Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ ASSOC. PROF. KAMEN LOZEV, PhD.