ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА. ПОПЕРИАНСКИ ЛЕКЦИИ

ДОЦ. Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ
ASSOC. PROF. KAMEN LOZEV, PhD.

АВТОР: КАМЕН ЛОЗЕВ

Основният замисъл на няколкото лекции по философия на науката, събрани в една книга, е да откроят специфичните приноси на Карл Попър, бащата на критическия рационализъм, към това поле на философски изследвания. Разгледани са теми като демаркационния проблем, научният метод и научната теория, динамиката на научното развитие. Особен акцент е поставен върху темата за ценностните и етическите проблеми на науката и идеята на Вебер за свободна-от-ценности наука. Лекциите разкриват съдържанието си в исторически аспект, което позволява заедно с възгледите на Попър да се изложат и възгледите на негови последователи като Лакатош например, но също и на негови опоненти и критици от рода на Кун, Файерабенд и Куайн. Книгата е предназначена главно за студенти, но също и за всички, които се интересуват от проблемите на философията на науката.

Издателство „Изток-Запад“,София 2015 г

THE PHILOSOPHY OF SCIENCE - POPPERIAN LECTURES

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА. ПОПЕРИАНСКИ ЛЕКЦИИ
THE PHILOSOPHY OF SCIENCE - POPPERIAN LECTURES

AUTHOR: KAMEN LOZEV

The main thrust of the several lectures on the philosophy of science, collected in a book, is to highlight the specific contributions of Karl Popper - the father of Critical rationalism - to this field of philosophical research.The topics discussed concern the Demarcation problem, the Scientific method and Scientific theory, the dynamics of scientific development. Particular emphasis is placed on the subject related to the values and the ethical issues of science involving Weber's idea of value-free science. The content of the lectures is revealed in a historical context, allowing, together with Popper’s views, to present the views of his followers like Lakatos, but also of his opponents and critics like Kuhn, Feyerabend and Quine.

Publishing house "East-West", Sofia 2015