ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ

И

КАТЕДРАТА ПО „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” ВЪВ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛДСИ“

ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯТ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГИТЕ:

БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА /Демокрация н гражданско общество – съпричастност и конфликтност/

АВТОР: ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ПАЧКОВА

***

ПАРАДИГМИ И ДОКТРИНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПОЛИТОЛОГИЧНАТА ИСТОРИОГРАФИЯ

АВТОР: ДОЦ. Д-Р БОРИС МАНОВ 

***

ФИЛОСОФИЯ НА НАУКАТА. ПОПЕРИАНСКИ ЛЕКЦИИ

АВТОР: ДОЦ. Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ

 С УЧАСТИЕТО НА:

ПРОФ. Д, Н, ТРЕНДАФИЛ МИТЕВ,УНСС

ПРОФ. Д, Н. СТЕФАН МИЧЕВ, УНИБИТ

И

Г-Н СТОЯН АВДЖИЕВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗТОК-ЗАПАД“

МОДЕРАТОР: ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 НОЕМВРИ 2015 Г. ОТ 09.30 ДО 11.00 Ч.

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА РЕКТОРАТА НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

ВХОД СВОБОДЕ

<http://www.swu.bg/events/26-11-2015-presentation-of-the-books-from-the-department-of-philosophical-and-political-science.aspx?lang=bg>

THE CENTRE FOR RESEARCH AND THE

DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS

AND

THE DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE IN THE FACULTY OF PHILOSOPHY OF

SOUTH –WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI"

HAVE THE PLEASURE TO INVITE YOU TO THE PRESENTATION OF THE BOOKS:

THE STRUGGLES OF THE BULGARIANS AT TIME OF THE TRANSITION /DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY - SYMPATHY AND CONFLICT

AUTHOR: ASSOC. PROF. PETYA PACHKOVA, PhD.

***

PARADIGMS AND DOCTRINES OF EUROPEAN POLITICAL THOUGHT / THEORY AND HISTORY OF POLITICAL HISTORIOGRAPHY

AUTHOR: ASSOC. PROF. BORIS MANOV, PhD.

***

THE PHILOSOPHY OF SCIENCE - POPPERIAN LECTURES 

AUTHOR: ASSOC. PROF. KAMEN LOZEV, PhD.

 

WITH THE PARTICIPATION OF:

PROF.TRENDAFIL MITEV, DSc., UNWE 

PROF. STEFAN MICHEV, DSc., UNIBIT

AND

MR. STOYAN AVDJIEVI - REPRESENTATIVE OF PUBLISHING HOUSE "EAST-WEST"

MODERATOR: PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSc.

THE PRESENTATION OF THE BOOKS WILL BE HELD:

ON THURSDAY, THE 26th OF NOVEMBER 2015,

FROM 09.30 AM TO 11.00 AM

IN THE BOARDROOM OF THE RECTOR HOUSE OF

SOUTH –WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI"

FREE ADMISSION

<http://www.swu.bg/events/26-11-2015-presentation-of-the-books-from-the-department-of-philosophical-and-political-science.aspx?lang=en>