СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ
ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ,
Mr. SVETOSLAV IVANOV
PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSc.

НА 30 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ КЪМ КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,

КАТЕДРА „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ И КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ” В ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

ИМАХА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯТ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТА:

ТАМ, КЪДЕТО ЗАГИНАХА ДЪРВЕТАТА

С УЧАСТИЕТО НА:

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ – АВТОР НА КНИГАТА, ПРОФ. Д. Н. ВЛАДИМИР ЧУКОВ – ЕКСПЕРТ ПО БЛИЗКИЯ ИЗТОК, АРАБИСТ И ЕМИЛ БОНЕВ – ИЗДАТЕЛ НА КНИГАТА – ИЗДАТЕЛСТВО „ВАКОН“ С МОДЕРАТОР: ПРОФ Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ

ON THE 30th OF SEPTEMBRE 2015, THE CENTER FOR RESEARCH AND THE DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS TO THE DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE IN THE FACULTY OF PHILOSOPHY,

THE DEPARTMENT OF “PUBLIC RELATIONS””

AND

THE DEPARTMENT OF  "INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS" IN THE FACULTY OF LAW AND HISTORY OF THE SOUTH –WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI"

HAD THE PLEASURE TO INVITE YOU TO THE PRESENTATION OF THE BOOK:

"THERE WHERE PERISHED THE TREES"

WITH THE PARTICIPATION OF:

Mr. SVETOSLAV IVANOV – AUTHOR OF THE BOOK, PROF. VLADIMIRCHUKOV, DSc. –  THE MIDDLE EAST EXPERT, ARABIAN AND EMIL BONEV - BOOK PUBLISHER – PUBLISHING "VAKON" WITH MODERATOR: PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSc.

ВИЖ ПОВЕЧЕ ФОТОСИ ТУК:

SEE MORE PHOTOS HERE:

<http://www.centrerdppi.com/420852161>

МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ:

MEDIA COVERAGE:

<http://blagoevgrad.topnovini.bg/node/632159>

<http://www.regiona.bg/index.php/blagoevgrad/item/6862-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%E2%80%9E%D1%82%D0%B0%D0%BC,-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%E2%80%9C>

<http://bnr.bg/blagoevgrad/post/100607414/ugozapadniat-universitet-organizira-predstavaneto-na-knigata-tam-kadeto-zaginaha-darvetata>

ТАМ, КЪДЕТО ЗАГИНАХА ДЪРВЕТАТА

ТАМ, КЪДЕТО ЗАГИНАХА ДЪРВЕТАТА

ТАМ, КЪДЕТО ЗАГИНАХА ДЪРВЕТАТА

ТАМ, КЪДЕТО ЗАГИНАХА ДЪРВЕТАТА