ДИАЛОГЪТ ИЗТОК-ЗАПАД: ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ ПРОЧИТИ

НА 30 ОКТОМВРИ 2015 Г. В ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”,  СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ДИАЛОГЪТ ИЗТОК-ЗАПАД: ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ ПРОЧИТИ“