ЗЪЛ ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБЪР КМЕТ, ОТ НАС ЗАВИСИ КОЙ ЩЕ Е КМЕТЪТ

ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ
ДИРЕКТОР НА „ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ”,
КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”,
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ" -БЛАГОЕВГРАД

PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSc.
DIRECTOR OF THE CENTRE FOR RESEARCH AND DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS,
DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE,
FACULTY OF PHILOSOPHY, THE SWU "NEOFIT RILSKI" OF BLAGOEVGRAD

Това обяви в интервю на 25. 08. 2015 г. за Радио Пловдив проф. Лазар Копринаров

„Новият кмет трябва да е човек със здрав морал, честен и порядъчен, с умение да държи на думата си. Зъл човек не може да бъде добър кмет. Не е добър кмет онзи, който не проявява човещина", каза още проф. Копринаров, перифразирайки думите на известния полски журналист  Ричард Капучински и думите му, че добрият човек е и добър журналист.

„Какъв ще бъде новият кмет зависи от начина, по който ще гласуваме. Според мен човекът начело на местната власт трябва да е със здрави морални спирачки, защото властта изкушава. Както казва един британски политик властта корумпира, а абсолютната власт корумпира абсолютно. В този смисъл наистина са важни много здрави морални спирачки. Особено, когато сме в ситуация на овладяване на огромни средства от еврофондовете, коментира още профила на новия кмет проф. Копринаров.

„Политиците са два вида – живеят от политиката или за политиката, е казал един немски мислител още през XIX век. Това е валидно и за днешните политици, затова очевидно е, че трябва да умеем да разграничаваме едните от другите политици, когато избираме кмета си". Професорът припомни, че новите кметове ще управляват огромни средства по програмите и здравите морални спирачки са важен фактор, относно призмата, през която трябва да оценяваме кандидатите.

 

EVIL HUMAN CAN NOT BE A GOOD MAYOR,  IT DEPENDS ON US WHO WILL BE THE MAYOR

This was announced in an interview on the 25 th of August, 2015, for Radio Plovdiv prof. Lazar Koprinarov

"The new mayor should be a person with strong moral, honest and straightforward with the ability to keep his word. Evil human can not be a good mayor. Not a good mayor thaat who shows no humanity, " - said prof. Koprinarov paraphrasing the words of the famous Polish journalist Richard Kapuchinski and his words that a good human is and a good journalist.

"What will be the new mayor depends on the way to we will vote. In my opinion the human who is the head of the minicipal authority must to have a strong moral brakes, because the power tempts. As said one British politician: the power corrupts, and the absolute power corrupts absolutely. In this sense really are very important the strong moral brakes. Especially when we are in situations to control of a huge funding of the EU funds -  commented the profile of the new mayor prof. Koprinarov.

"The politicians are two types - live “from”  or “for” the politics , said one German thinker early 19 th century. This is true and for the today's politicians, so it is obvious that we must to know to distinguish one from the other politicians. when we choosing a mayor us. "The professor recalled that the new mayors will manage huge funding of the    programs and the strong moral brakes are an important factor, concerning the prism through which we must evaluate the candidates.

На този линк можете да чуете цялото интервю с проф. Лазар Копринаров:

At this link you can hear the full interview with prof. Lazar Koprinarov:

<http://bnr.bg/plovdiv/post/100595074/zal-chovek-ne-moje-da-bade-dobar-kmet-kakav-shte-e-noviat-kmet-zavisi-ot-nas>