БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА /Демокрация н гражданско общество – съпричастност и конфликтност/

ДОЦ. Д-Р ЛЕТЯ ПАЧКОВА

ASSOC. PROF. PETYA PACHKOVA, PhD.

АВТОР: ПЕТЯ ПАЧКОВА

Ситуацията в България е типична за страните с демократичен политически режим. Състои се от противоречиви сигнали към обществото от страна на управляващите обществото прослойки.

От една страна, се пледира за развитие на гражданското общество, за формиране на активно гражданско съзнание у представителите на нацията, на желание и умение да се борят за различни каузи. Гражданските субекти и гражданското общество се митологизират.

От друга страна, чрез най-различни механизми всъщност се формира пасивност у хората, идеализиращо мислене, неспособност за изготвяне на адекватна и ефективна стратегия и тактика за борба за разрешаване на обществени и лични проблеми.

Налице са явления, процеси и тенденции, които доказват сложните взаимоотношения между демократичния политически режим и развитието на гражданската активност – тяхната относителна съпричастност и значителна степен на конфликтност.

Университетско издателство „Неофит Рилски", 412 стр. Благоевград 2015 г.

THE STRUGGLES OF THE BULGARIANS AT TIME OF THE TRANSITION

/DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY - SYMPATHY AND CONFLICT/

AUTHOR: PETYA PACHKOVA

The situation in Bulgaria is typical of the countries with a democratic political regime. It consists of contradictory signals to the society by the ruling social strata.

On the one hand, to plead for development of the civil society, for the formation of active citizenship among the representatives of the nation, of the desire and ability to fight for various causes. The civil actors and the civil society are being mythologized.

On the other hand, through more various mechanisms, actually are being formed passivity in the people, unidealized thinking, inability to prepare of adequate and effective strategies and tactics to fight by resolve of  social and personal problems. 

There are phenomena, processes and trends which demonstrate the complex relationship between a democratic political regime and development of the civil activity - their relative -  sympathy and a significant degree of conflict.

University Publishing House "Neofit Rilski", 412 p. Blagoevgrad 2015

БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА
/Демокрация н гражданско общество – съпричастност и конфликтност/

THE STRUGGLES OF THE BULGARIANS AT TIME OF THE TRANSITION
/DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY - SYMPATHY AND CONFLICT/