IMAGO TEMPLI – МЕЖДУНАРОДЕН АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР / THE INTERNATIONAL ACADEMIC SEMINAR “IMAGO TEMPLI”

IMAGO TEMPLI – МЕЖДУНАРОДЕН АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР

THE INTERNATIONAL ACADEMIC SEMINAR “IMAGO TEMPLI”

22 - 23. 06. 2015

СЕСИЯ НА ФОРУМА

От ляво на дясно – по посока на часовниковата стрелка:

1.Проф. Хуан Хосе Падиал, преподавател по история на философията, заместник-декан на Философски факултет в Университета на Малага, Испания

2.Проф. Лазар Копринаров, директор на Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи в ЮЗУ „Неофит Рилски”

3.Проф. Рита Серпитите, директор на Центъра за религиозни изследвания на Университета във Вилнюс, Литва

4.Проф. В. Марков, катедра „Културология”, ЮЗУ Неофит Рилски”

5.Доц. Антоанета Николова, катедра „Философски и политически науки, ЮЗУ „Неофит Рилски”

6.Д-р Давид Берокал, преподавател по право в Юридическия факултет в Университета на Малага, Испания

7.Проф. Мигел Анхел Асенсио, преподавател по философия на правото в Юридическия факултет на Университета на Малага, Испания

8.Проф. Маурицио Пагано, преподавател по философия на религията в Университета на Пиемонте, Италия

9.Доц. Камен Лозев, катедра „Философски и политически науки” в ЮЗУ „Неофит Рилски”

10.Харис Папуляс, Гърция, докторант в Университета на Пиемонте

11.Проф. Анани Гутиерес, Католически университет в Арекипа, Перу

12.Проф. Хасинто Чоса, преподавател по философска антропология в Университета на Севиля, Испания, директор на Международния семинар „Три култури, три религи

SESSION OF THE FORUM:

From left to right - a clockwise:

1.Prof. Juan José Padial,  professor of history of the philosophy, Deputy dean of the Faculty of Philosophy at the University of Malaga, Spain

2. Prof. Lazar Koprinarov, Director of the Centre for Research and Dissemination of Political and Philosophical Ideas in SWU "Neofit Rilski"

3. Prof. Rita Serpitite, Director of the Centre for Religious Studies of the University of Vilnius, Lithuania

4. Prof. V. Markov, Department "Cultural Studies" SWU Neofit Rilski "

5. Assoc. Prof. Antoaneta Nikolova, Department of "Philosophy and Political Science, SWU" Neofit Rilski "

6. Dr. David Berokal, a law professor at the Faculty of Law at the University of Malaga, Spain

7. Prof. Miguel Ángel Asensio,  professor of Philosophy of the Law at the Law Faculty of the University of Malaga, Spain

8. Prof. Maurizio Pagano, a professor of Philosophy of  the Religion at the University of Piedmont, Italy

9. Assoc. Prof. Kamen Lozev Department "Philosophy and Political Science" at SWU "Neofit Rilski"

10. Harris Papoulias, Greece, PhD student at the University of Piemonte

11. Prof. Anani Gutiérrez, Catholic University in Arequipa, Peru

12. Prof. Jacinto Chosa, professor of Philosophical anthropology at the University of Seville, Spain, Director of the International seminar "Three cultures, three religions”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •