IMAGO TEMPLI – МЕЖДУНАРОДЕН АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР

СЕСИЯ НА ФОРУМА
От ляво на дясно – по посока на часовниковата стрелка:


1.Проф. Хуан Хосе Падиал, преподавател по история на философията, заместник-декан на Философски факултет в Университета на Малага, Испания
2.Проф. Лазар Копринаров, директор на Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи в ЮЗУ „Неофит Рилски”
3.Проф. Рита Серпитите, директор на Центъра за религиозни изследвания на Университета във Вилнюс, Литва
4.Проф. В. Марков, катедра „Културология”, ЮЗУ Неофит Рилски”
5.Доц. Антоанета Николова, катедра „Философски и политически науки, ЮЗУ „Неофит Рилски”
6.Д-р Давид Берокал, преподавател по право в Юридическия факултет в Университета на Малага, Испания
7.Проф. Мигел Анхел Асенсио, преподавател по философия на правото в Юридическия факултет на Университета на Малага, Испания
8.Проф. Маурицио Пагано, преподавател по философия на религията в Университета на Пиемонте, Италия
9.Доц. Камен Лозев, катедра „Философски и политически науки” в ЮЗУ „Неофит Рилски”
10.Харис Папуляс, Гърция, докторант в Университета на Пиемонте
11.Проф. Анани Гутиерес, Католически университет в Арекипа, Перу
12.Проф. Хасинто Чоса, преподавател по философска антропология в Университета на Севиля, Испания, директор на Международния семинар „Три култури, три религии”

SESSION OF THE FORUM:
From left to right - a clockwise:

1.Prof. Juan José Padial, professor of history of the philosophy, Deputy dean of the Faculty of Philosophy at the University of Malaga, Spain
2. Prof. Lazar Koprinarov, Director of the Centre for Research and Dissemination of Political and Philosophical Ideas in SWU "Neofit Rilski"
3. Prof. Rita Serpitite, Director of the Centre for Religious Studies of the University of Vilnius, Lithuania
4. Prof. V. Markov, Department "Cultural Studies" SWU Neofit Rilski "
5. Assoc. Prof. Antoaneta Nikolova, Department of "Philosophy and Political Science, SWU" Neofit Rilski "
6. Dr. David Berokal, a law professor at the Faculty of Law at the University of Malaga, Spain
7. Prof. Miguel Ángel Asensio, professor of Philosophy of the Law at the Law Faculty of the University of Malaga, Spain
8. Prof. Maurizio Pagano, a professor of Philosophy of the Religion at the University of Piedmont, Italy
9. Assoc. Prof. Kamen Lozev Department "Philosophy and Political Science" at SWU "Neofit Rilski"
10. Harris Papoulias, Greece, PhD student at the University of Piemonte
11. Prof. Anani Gutiérrez, Catholic University in Arequipa, Peru
12. Prof. Jacinto Chosa, professor of Philosophical anthropology at the University of Seville, Spain, Director of the International seminar "Three cultures, three religions”

 ХРАМЪТ ВЪВ ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА

На 22 и 23 юни т.г. ЮЗУ„Неофит Рилски“ беше домакин на XVII-та сесия на международния академичен семинар „Три култури, три религии”. Този форум е с голяма научна традиция. Неговото начало е положено през 1998 г. Той се провежда ежегодно в някоя от средиземноморските страни. Всяка сесия се посвещава на нова тема в рамките на общата тема на семинара. За първи път този форум се организира в страна, която не принадлежи към средиземноморския регион. От три години проф. Л. Копринаров е член на научното ръководство на семинара.

Темата на форума в Благоевград беше „Imago Templi” /Образът на храма/. Участваха учени от университети в Перу, Испания, Италия, Гърция, Литва и България. Сред тях беше проф. Хасинто Чоса, който е създател на семинара, както и проф. Маурицио Пагано, един от най-авторитетните европейски изследователи на философия на религията. Във форума изнесоха доклади четирима преподаватели от ЮЗУ – проф. Л. Копринаров, проф. В. Марков, доц. А. Николова и доц. К. Лозев.

Докладите третираха темата в три перспективи. В някои от тях преобладаваше онтологическият и епистемологическият подход към анализа на сакралното място. В друга група доклади храмът се разглеждаше в историческа и феноменологическа перспектива. Трета група докладчици анализираха интерпретациите на храма във философията на Хегел, Соловьов, Агамбен, Левинас.

Участниците в семинара се срещнаха с проф. д-р Добринка Георгиева, директор на отдел „Международно сътрудничество и конкурси” на ЮЗУ. В състоялия се разговор бяха разменени идеи за установяване на трайни научни контакти между ЮЗУ и университетите, които бяха представени на този форум. Участниците в семинара посетиха църквата в Дебърско, Рилския манастир, както и храмовете на различни религии в София.

Форумът беше организиран от Центъра за изследване и разпространение на политически и философски идеи при Философски факултет на ЮЗУ.

THE TEMPLE IN A PHILOSOPHICAL-ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE

On the 22-nd and the 23-th of June SWU "Neofit Rilski" was  host of  the XVII-th session of the International academic seminar "Three cultures, three religions." This forum is with great scientific tradition. The beginning of seminar was launched in 1998. The forum is held annually in one of the Mediterranean countries.  Each sesison is devoted to a new topic within the framework of overall theme of the seminar.  For the first time this forum is organized in a country which does not belong to the Mediterranean region. For three years prof. L. Koprinarov is a member of the scientific guidance of the seminar.

The theme of the forum in Blagoevgrad was "Imago Templi" / The Image of the Temple /. Participated scientists from universities in Peru, Spain, Italy, Greece, Lithuania and Bulgaria. Among them was Prof. Jacinto Chosa who is the creator of the seminar, as well as prof. Maurizio Pagano, one of the most prestigious European researchers of philosophy of the religion. The forum delivered reports four professors from the South-West University - Prof. L. Koprinarov, prof. V. Markov, Assoc. Prof. A. Nikolova and Assoc. Prof. K. Lozev.

The reports dealt with the theme of the seminar in three perspectives. In some of the reports was prevailing the ontological and the epistemological approach to the analysis of the sacred place. In another group of reports, the temple was seen in historical and phenomenological perspective. A third group of reporters the were analyzed in the interpretations of the temple in the philosophy of Hegel, Solovyov, Agamben, Levinas.

The seminar participants were meeting with prof. Dobrinka Georgieva, Director of "International cooperation and competition" of SWU. In carried out conversation were exchanged ideas for establishing lasting scientific contacts between SWU and universities, which were presented at this forum. Seminar participants visited the church in Debar, the Rila Monastery and the temples of different religions in Sofia.

The forum was organized of the Centre for Research and Dissemination of Political and Philosophical Ideas of Philosophy Faculty of the SWU.

Във форума взеха участие:

Проф. Хуан Хосе Падиал, преподавател по история на философията, заместник-декан на Философски факултет в Университета на Малага, Испания

Проф. Лазар Копринаров, директор на Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи в ЮЗУ „Неофит Рилски”

Проф. Рита Серпитите, директор на Центъра за религиозни изследвания на Университета във Вилнюс, Литва

Проф. В. Марков, катедра „Културология”, ЮЗУ Неофит Рилски”

Доц. Антоанета Николова, катедра „Философски и политически науки, ЮЗУ „Неофит Рилски”

Д-р Давид Берокал, преподавател по право в Юридическия факултет в Университета на Малага, Испания

Проф. Мигел Анхел Асенсио, преподавател по философия на правото в Юридическия факултет на Университета на Малага, Испания

Проф. Маурицио Пагано, преподавател по философия на религията в Университета на Пиемонте, Италия

Доц. Камен Лозев, катедра „Философски и политически науки” в ЮЗУ „Неофит Рилски”

Харис Папуляс, Гърция, докторант в Университета на Пиемонте

Проф. Анани Гутиерес, Католически университет в Арекипа, Перу

Проф. Хасинто Чоса, преподавател по философска антропология в Университета на Севиля, Испания, директор на Международния семинар „Три култури, три религии”

Проф. Ана Салто Санчес, съветник на провинциалното правителство на Андалусия, Испания

Participated in the forum:

Prof. Juan José Padial,  professor of history of the philosophy, Deputy dean of the Faculty of Philosophy at the University of Malaga, Spain

Prof. Lazar Koprinarov, Director of the Centre for Research and Dissemination of Political and Philosophical Ideas in SWU "Neofit Rilski"

Prof. Rita Serpitite, Director of the Centre for Religious Studies of the University of Vilnius, Lithuania

Prof. V. Markov, Department "Cultural Studies" SWU Neofit Rilski "

Assoc. Prof. Antoaneta Nikolova, Department of "Philosophy and Political Science, SWU" Neofit Rilski "

Dr. David Berokal, a law professor at the Faculty of Law at the University of Malaga, Spain

Prof. Miguel Ángel Asensio,  professor of Philosophy of the Law at the Law Faculty of the University of Malaga, Spain

Prof. Maurizio Pagano, a professor of Philosophy of  the Religion at the University of Piedmont, Italy

Assoc. Prof. Kamen Lozev Department "Philosophy and Political Science" at SWU "Neofit Rilski"

Harris Papoulias, Greece, PhD student at the University of Piemonte

Prof. Anani Gutiérrez, Catholic University in Arequipa, Peru

Prof. Jacinto Chosa, professor of Philosophical anthropology at the University of Seville, Spain, Director of the International seminar "Three cultures, three religions”

Prof. Ana Salto Sanchez, an Adviser of the Provincial Government of Andalusia, Spain

ИНТЕРВЮ ОТ ФОРУМА С ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ И ПРОФ. ХАСИНТО ЧОСА, СЪЗДАТЕЛ НА ТОЗИ МЕЖДУНАРОДЕН АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР – виж видеото от 56.48 мин.

INTERVIEW OF THE FORUM WITH PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSc. AND PROF. JACINTO CHOZA, DSc.  - CREATOR OF THIS INTERNATIONAL ACADEMIC SEMINAR - see video of 56.48 min.

<http://bnt.bg/predavanyia/bulgaria-dnes/kakvo-ochakvat-ga-rtsite-ot-sreshtata-na-va-rha-v-bryuksel >

<http://www.swu.bg/news/29-06-2015-the-temple-in-a-philosophical-anthropological-perspective.aspx >