ДОЦ. Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ

ДОЦ. Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ
ASSOC. PROF. KAMEN LOZEV, PhD.

ДИРЕКТОР НА „ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ”,

КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”,

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

 

ASSOC. PROF. KAMEN LOZEV, PhD.

DIRECTOR OF THE CENTRE FOR RESEARCH AND DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS,

DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCES,

FACULTY OF PHILOSOPHY,

SWU "NEOFIT RILSKI" - BLAGOEVGRAD

E-MAIL: kamenlozev@swu.bg

+ 359888440094 

 

АС. Д-Р ТАТЯНА ПЕТКОВА

АС. Д-Р ТАТЯНА ПЕТКОВА
ASSIST. PROF. TATYANA PETKOVA, PhD.

СЕКРЕТАР НА „ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ”,

КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”,

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ASSIST. PROF. TATYANA PETKOVA, PhD.

SECRETARY OF THE CENTRE FOR RESEARCH AND DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS,

DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCES,

FACULTY OF PHILOSOPHY,

SWU "NEOFIT RILSKI"  - BLAGOEVGRAD

E-MAIL: tpetkova@swu.bg 

+ 359882938240