ДОЦ. Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ С ДОКЛАД НА ТЕМА «ЦЕННОСТНИТЕ И ЕТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА» В РАМКИТЕ НА ПОСТОЯННИЯ АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР

ДОЦ. Д-Р КАМЕН ЛОЗЕВ
ASSOC. PROF. KAMEN LOZEV, PhD.

Редовната сесия на постоянно действащия научен семинар към катедра „Философски и политически науки” се състоя на 27 април 2015 г. в зала 1203, 12.00 – 14.00 ч. Тема на обсъждането бяха ценностните и етически проблеми на науката. Едночасов доклад по нея изнесе доц. д-р Камен Лозев.

В своето изложение доц. д-р К. Лозев се спря на няколко основни моменти. В кратка историческа перспектива бе проследен генезисът на проблема ценности – наука с главни акценти върху доктрината на Хюм за непреодолимата пропаст между факти и ценности и нейната интерпретация от Л. Витгенщайн и Виенския кръг, както и изискването на Макс Вебер за свободна-от-ценности наука.

В доклада подробно бе обсъдена т.нар. „политизация на науката”, т.е. негативното влияние на политическите и идеологически ценности при насилственото им внедряване в науката. Върху примерите с германската (арийската) физика и генетиката като буржоазна наука в СССР Лозев разгледа неизбежните последици и за науката, и за обществото от подобни извън-научни влияния.

В най-общ план Лозев се стреми да разгледа науката в два контекста – като процес (на изследване) и като резултат, който може да се използва в практиката. Интересните проблеми, свързани с ценностите в науката, се отнасят до първия контекст. Това са проблемите за ценностите, които ръководят търсенето на истината в науката, получили названието „епистемични” или „когнитивни” ценности. Лозев наблегна на универсалния характер на епистемичните ценности от рода на простотата, точността, обяснителната мощ, консистентността и др. И използването им в ситуациите на конкуренция на различни теории. Върху примера с дебата от средата на 18 в. Между индуктивистите-нютонианци и защитниците на етерната теория бе показано, че много често важните дебати в науката са всъщност дебати за ценностите, които ръководят учените.

В частта, посветена на етиката на науката, доц. д-р К. Лозев направи преглед на идеите на Робърт Мертън и Карл Попър за науката и научните дейности като нормативен процес. Формулираният от Мертън „етос на науката”, както и изследваните от Попър социологически страни на знанието в крайна сметка конвергират до извода, че нормите, действащи в науката, имат дълбоко морален характер.

Докладът предизвика критически бележки и изказвания най-вече от страна на проф. д. н. Лазар Копринаров и д-р Бойко Илиев. Доц. д-р Пачкова изпрати своите въпроси допълнително.

Поради очевидния интерес към темата бе взето решение септемврийската сесия на семинара да продължи нейното обсъждане. Докладчикът ще обобщи зададените му въпроси и ще предложи отговор на критичните бележки, като всички желаещи да вземат отношение ще участват с по-кратки съдоклади.

 

"ETHICAL AND VALUE ISSUES OF SCIENCE” - THEME OF THE TALK GIVEN BY KAMEN LOZEV

 The regular session of the permanent scientific seminar at the Philosophical and Political Sciences Department was held on 27-th April 2015. The presentation of Assoc. Prof. Dr. K. Lozev was focused on several key points. The relationship values ​​- science was viewed in a brief historical perspective with major emphases on Hume's doctrine of the fact-value gap, followed by the interpretation of this dichotomy in the earlier philosophy of Ludwig Wittgenstein and the Vienna Circle and ending with the famous requirement of Max Weber for value-free science (Wertfrei Wissenschaft).

 The issue of “Politicization of science" was discussed in detail to demonstrate how contemporary science has become a target of various influences leading to negative consequences and unintended results.

  • СЕСИЯ НА ПОСТОЯННИЯ АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР SESSION OF THE PERMANENT ACADEMIC SEMINAR

  • СЕСИЯ НА ПОСТОЯННИЯ АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР SESSION OF THE PERMANENT ACADEMIC SEMINAR