ПАРАДИГМИ И ДОКТРИНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПОЛИТОЛОГИЧНАТА ИСТОРИОГРАФИЯ АВТОР: БОРИС МАНОВ

ДОЦ. Д-Р БОРИС МАНОВ
ДЕКАН НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА "ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ",
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД

ASSOC. PROF.BORIS MANOV, PhD.
DEAN OF THE FACULTY OF PHILOSOPHY,
HEAD OF DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE,
SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” - BLAGOEVGRAD

 

АВТОР: БОРИС МАНОВ

 

В монографията се осъществява оригинално и креативно изследване на проблемите на теорията и историята на политическата историография.

 В първата част се обосновават и очертават теоретичните параметри на парадигмално-доктриналния подход в историко-политологичното познание, а във втората се експлицира методологичната действеност на този подход при анализа на историята на европейската политическа мисъл от античността до наши дни.

Книгата е предназначена за преподаватели, научни работници, докторанти и студенти от областите на политическото, философското, социологическото, културологическото, историческото познание, както и за всички читатели интересуващи се от историята на социално-политическата и философската мисъл.

Университетско издателство „Неофит Рилски", 358 стр. Благоевград 2014 г.

PARADIGMS AND DOCTRINES OF EUROPEAN POLITICAL THOUGHT / THEORY AND HISTORY OF POLITICAL HISTORIOGRAPHY

AUTHOR: BORIS MANOV

The monograph presents an original and creative study of the problems of the theory and the history of political historiography.

In the first part there is an outline and elaboration of the paradigmatic-doctrinal method in the historical-political field of knowledge and the second part reveals the methodological efficiency of this method in the analysis of the  history of European political thought from Antiquity to the present day.

ПАРАДИГМИ И ДОКТРИНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ –
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПОЛИТОЛОГИЧНАТА ИСТОРИОГРАФИЯ

PARADIGMSAND DOCTRINES OF EUROPEAN POLITICAL THOUGHT / THEORY AND HISTORY OF POLITICAL HISTORIOGRAPHY