ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ - ЧЛЕН НА РЕДКОЛЕКИЯТА НА ИНДЕКСИРАНО ФИЛОСОФСКО СПИСАНИЕ

ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ
ДИРЕКТОР НА „ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ”,
КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”,
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ" -БЛАГОЕВГРАД

PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSc.
DIRECTOR OF THE CENTRE FOR RESEARCH AND DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS,
DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE,
FACULTY OF PHILOSOPHY, THE SWU "NEOFIT RILSKI" OF BLAGOEVGRAD

Излязоха първите два броя на индексираното философско списание Review of Anthropology and Philosophy of Religions.

Проф. д.н. Лазар Копринаров е член на неговата редакционна колегия. На корицата на списанието е изобразено и логото на ЮЗУ " Неофит Рилски" . Главен редактор на списанието е Хасинто Чоса, професор от Университета в Севиля.

Научният съвет на това периодично издание е съставен от известни изследователи в областта на философската антропология и философията на религията от Испания, Италия, Португалия, САЩ, Перу, Южна Африка, Нигерия. Някои от тях ще вземат участие в края на м. юни т.г. в международен форум, който ще се проведе в Благоевград.

PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSC. - A MEMBER OF THE EDITORIAL BOARD OF AN INDEXED PHILOSOPHY JOURNAL

The first two editions of indexed philosophical journal Review of Anthropology and Philosophy of Religions were released. Prof. D.Sc. Lazar Koprinarov is a member of its editorial board. The logo of the South-West University "Neofit Rilski" is on its cover.

The editor of the journal is Jacinto Chosa, a professor at the University of Seville.

The scientific board  of this periodical edition  is comprised of honored researchers in the field of philosophical anthropology and the  philosophy of religion from Spain, Italy, Portugal, USA, Peru, South Africa, Nigeria. Some of them will take part in an international forum in Blagoevgrad, which will be held at the end of June this year.

<http://www.swu.bg/news/19-03-2015-professor-from-swu.aspx  >