ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ КЪМ ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

 

Глава Първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи (ЦИРПФИ) към Философския факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” (ЮЗУ) е сдружение за осъществяване на фундаментални и приложни изследвания в областта на политическите и философските науки, за разпространение и популяризиране на резултатите, получени при тези изследвания, както и за реализацията на университетски, национални и международни проекти.

(2) ЦИРПФИ осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и нормативните документи на ЮЗУ.

(3) ЦИРПФИ е доброволно, самоуправляващо се сдружение и няма политически и религиозен характер.

(4) ЦИРПФИ не е ограничен със срок или друго прекратително условие.

Глава Втора

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Чл.2. (1) Основната цел на ЦИРПФИ е да развива изследователска и популяризаторска дейност в областта на политическите и философските науки, с която да подпомага развитието на академичния потенциал и учебната дейност във Философския факултет и в ЮЗУ, да допринася за развитие на демокрацията и укрепване на гражданското общество в страната и региона, за задълбочаване на европейската интеграция, както и да реализира международни проекти в посочените области.

(2) В изпълнение на основната си цел ЦИРПФИ използва следните дейности:

 1. Инициира, подкрепя и изпълнява проекти, свързани с основната цел на ЦИРПФИ;
 2. Инициира, подпомага и участва в провеждането на философски, политологически и комплексни изследвания, както и на различни дейности за приобщаване на отделните социални групи и общности в България към ценностите на демокрацията, за създаване и укрепване на мултикултурна и мултиетническа среда в България и за развитие на джендър изследвания;
 3. Изследва теми и популяризира идеи, свързани със задълбочаване на европейската интеграция на България, с политиките на Европейския съюз, с миграцията, както и с политическите процеси в Югоизточна Европа и Черноморския регион;
 4. Привлича и си сътрудничи с изследователи, студенти и докторанти от ЮЗУ и други академични институции, както и с неправителствени организации за осъществяване на проектите на ЦИРПФИ или за съвместно осъществявани дейности и проекти;
 5. Организира научни конференции, симпозиуми и други форуми в областта на философските и политическите науки, както и студентски четения и конкурси за студентски разработки в посочените области;
 6. Подпомага дейности в училищата за привличане на кандидат-студенти по философия и политология;
 7. Осъществява краткосрочни квалификационни курсове, свързани с основната цел на  ЦИРПФИ;
 8. Публикува издания в подкрепа на основната цел на ЦИРПФИ.
 9. Организира публични лекции и срещи с изтъкнати учени;
 10. Развива контакти и сътрудничество с международни сдружения, работещи по сходна проблематика.

Глава Трета

Състав и ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3.(1)ЦИРПФИе съставен от действителни членове, асоциирани членове и членове на Консултативния съвет.

(2) Членове на ЦИРПФИ могат да бъдат членове на академичния състав, докторанти и студенти от Философския факултет.

(3) Асоциирани членове са лицата, привличани за участие в конкретни проекти и дейности, осъществявани от ЦИРПФИ, които не работят и не се обучават във Философския факултет.

(4) Членове на Консултативния съвет са авторитетни изследователи, експерти и общественици.

Чл.4. Ръководни органи на ЦИРПФИ са Общото събрание (ОС), Директорът и Консултативният съвет (КС)

Чл.5 (1) ОС се състои от всички членове-учредители, както и членове, включили се по-късно и приели целите и идеите на ЦИРПФИ и настоящия Правилник.

 (3) ОС се свиква на редовно заседание от Директора най-малко веднъж годишно. То може да се свика и по искане на 1/3 от неговите членове.

(4) ОС се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички негови членове. При липсата на кворум събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита за редовно, ако всички членове са редовно призовани, колкото и членове да се явят.

(5) ОС се свиква чрез писмена покана най-малко в двуседмичен срок преди датата на провеждане. Писмената покана трябва да съдържа деня, часа и мястото на провеждане, както и дневен ред.

(6) Решенията на ОС се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Решенията за изменение и допълнение на Правилника, както и за прекратяване на ЦИРПФИ, се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл.6. Общото събрание има следните права и упражнява следните дейности:

 1. Определя насоките на работата на ЦИРПФИ съгласно неговите цели и задачи;
 2. Приема, изменя и допълва Правилника за устройството и дейността на ЦИРПФИ;
 3. Взема решения за прекратяване на ЦИРПФИ;
 4. Обсъжда годишния отчет на Директора и взема решения по него;
 5. Взема решения за приемане на нови членове, както и за изключване на членове на ЦИРПФИ;
 6. Избира по предложение на Директора членове на Консултативния съвет на ЦИРПФИ;
 7. Обсъжда и приема програми, проекти и инициативи на ЦИРПФИ;

Чл.7. (1) Директорът се избира от Факултетния съвет на Философски факултет

(2) Директорът е с четиригодишен мандат, с право на преизбиране.

(3) Мандатът на Директора може да бъде прекратен по негова молба или по решение на Факултетния съвет, взето въз основа на предложение от квалифицирано мнозинство на ОС.

(4). Директорът е и председател на ОС.

(5) Директорът упражнява следните права и дейности:

 1. Ръководи, координира и съгласува дейността на ЦИРПФИ, ОС и КС;
 2. Представлява ЦИРПФИ;
 3. Свиква ОС и КС;
 4. Участва в работата на КС;
 5. Организира изпълнението на решенията на ОС.
 6. По предложение на ръководителите на проекти утвърждава асоциирани членове, които да участват в подготовката и реализацията на проекти, осъществявани от ЦИРПФИ.
 7. Прави годишни отчети за дейността на ЦИРПФИ пред ОС.

Чл. 8. (1) При изпълнение на своите функции Директорът се подпомага от Консултативен съвет. 

(2) Членовете на КС се определят от ОС по предложение на Директора и за срок,  определен от ОС.

(3) За членове на КС могат да бъдат определяни представители на академичната общност, водещи експерти и общественици. Със своя авторитет, опит, контакти и препоръки те подпомагат цялостната дейност, издигат престижа и съдействат за развитието на ЦИРПФИ.

(4) По право членове на КС са Деканът на Философския факултет и Директорът на ЦИРПФИ.

(5) Дейността на КС се ръководи от Директора на ЦИРПФИ.

(5) КС дава съвещателно мнение по дейностите на ЦИРПФИ с цел подобряване на неговата работа.

Глава Четвърта

ИМУЩЕСТВО и ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 9. (1) ЦИРПФИ има право да придобива и ползва имущество:

 1. Получено като безвъзмездна помощ по линия на научни и образователни програми.
 2. Дарено или предоставено за ползване от фондации, местни и държавни органи на властта, фирми, от наши или чуждестранни физически и юридически лица. Даренията могат да бъдат направени безусловно или под условие за използването по определен начин в съответствие с целите на ЦИРПФИ.
 3. От приходи от свързани с целите на ЦИРПФИ изследователски, популяризаторски, издателски и образователни дейности.
 4. От финансиране по международни проекти.
 5. Закупено със собствени средства
 6. Имуществото на ЦИРПФИ се състои от компютърна техника, други технически средства, специализирана учебна и научна литература, методически библиотечен фонд и други. Материално-отговорно лице за имуществото е директорът на ЦИРПФИ, който следи за правилното му използване, съхранение и поддържане.

(2) Придобитото имущество се завежда на отчет и материална отговорност към ЦИРПФИ.

(3) Актовете на разпореждане със средствата, собственост на ЦИРПФИ, се извършват по решение на ОС.

(4) ЦИРПФИ отчислява част от постъпленията си за Философския факултет, ако ползва за целите на дейността си помещения, технически средства и услуги от ЮЗУ. Договарянето между ЦИРПФИ и Философския факултет за процента на отчисленията става при всеки конкретен проект, при който се изисква ползване на помещения или други услуги от ЮЗУ и за което се сключва съответен договор между декана на Философски факултет и директора на ЦИРПФИ.

(5) Директорът на ЦИРПФИ изготвя годишен финансов отчет и го представя за разискване и утвърждаване от ОС.

Глава Пета

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.10. (1) ЦИРПФИ се прекратява с решение на ОС, гласувано с квалифицирано мнозинство.

(2) Разпределянето на имуществото се решава от ОС.

Глава шеста

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Изменения и допълнения на този правилник се правят по реда на приемането му.
 2. Неуредените с този Правилник положения се решават от ръководството на ЦИРПФ и ръководството на Философски факултет в съответствие с техните компетенции и пълномощия.
 3. Правилникът е приет от Факултетния съвет на Философски факултет сПротокол и влиза в сила от деня на неговото приемане.