ПОСТОЯНЕН АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР

ПРОФ. Д. Н. ЛАЗАР КОПРИНАРОВ

ДИРЕКТОР НА „ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ”, КАТЕДРА „ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ НАУКИ”, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ"

PROF. LAZAR KOPRINAROV, DSc.

DIRECTOR OF THE CENTRE FOR RESEARCH AND DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS

Постоянно действащият семинар на катедра "Философски и политически науки" е научен форум за дискусии върху актуални научни теми, които са в обсега на академичните интереси на членовете на катедрата. Отделните му заседания са посветени на различни теми. В работата на семинара участват преподаватели, докторанти, студенти.

Семинарът започна работата си на 9 февруари т.г. с доклад на проф. д.н. Лазар Копринаров, посветен на драматичната съдба на ислямската имиграция в Западна Европа. Докладчикът анализира две качествени особености на съвременната миграционна вълна в Европа. Едната е подвижността и свободата от мястото на пребиваване, която поражда дилеми на лоялността на имигрантите.  Втората качествена особеност на съвременната миграция е, че тя произвежда относително големи мюсюлмански общности в едно светско, либерално общество.  Докладчикът изтъкна, че животът на западноевропейците изглежда ужасно шизофренен в очите на много от правоверните мюсюлмани, за които религията е не просто неотделима от политиката, културата и всекидневния им живот, но е и техен конституиращ фундамент, спойка и върховен законодател.

На второто заседание на семинара, което се състоя на 16 март, проф. Копринаров представи своите обяснения върху въпроса защо терористичните атаки срещу "Шарли Ебдо", в Белгия, Дания и т.н. са предприети от мюсюлмани, които са второ или трето поколение имигранти в Западна Европа.

PERMANENT ACADEMIC SEMINAR

The permanent seminar of the Department of "Philosophy and Political Science" is a scientific forum for discussion on current scientific topics which are in the academic interests of the members of the department. Its individual sessions are devoted to various topics. In the seminar participate professors, PhD students and students.

The seminar started work on 9-th February this year a report of prof. Lazar Koprinarov, DSc. dedicated to the dramatic fate of the Islamic immigration in Wpeestern Europe.

The rapporteur analyzed two qualitative features of the contemporary wave of migration in Europe. One is mobility and freedom from the place of residence, which raises dilemmas of loyalty of the immigrants. The second quality feature of the contemporary migration is that it produces relatively large Muslim communities in a secular, liberal society. The rapporteur pointed out that the life of Western Europeans looks more schizophrenic in the eyes of many of the faithful Muslims for whom the religion is not only inseparable from politics, culture and everyday life, but also and their constitutive foundation, a solder and a supreme legislator.

The second session of the seminar, which took place on 16-th March, prof. Koprinarov told about the terrorist attacks against the "Charlie Ebdo" in Belgium, Denmark, etc.