ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ,
КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”,
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД.
БЪЛГАРИЯ

CENTRE FOR RESEARCH AND DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS,
DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE,
FACULTY OF PHILOSOPHY,
THE SWU "NEOFIT RILSKI" OF BLAGOEVGRAD,
BULGARIA

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД
SOUTH-WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI" - BLAGOEVGRAD