ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ,
КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”,
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,
ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД.
БЪЛГАРИЯ

CENTRE FOR RESEARCH AND DISSEMINATION OF POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS,
DEPARTMENT OF PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCES,
FACULTY OF PHILOSOPHY,
SWU "NEOFIT RILSKI" OF BLAGOEVGRAD,
BULGARIA

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД
SOUTH-WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI" - BLAGOEVGRAD